Regulamin zwiedzania Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Humoru i Absurdu odbywa się w ustalonych przez kierownika Muzeum godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów i zasadach kupna biletów ulgowych, są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przy wejściu na teren ekspozycji.
 4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.

 

II. ZWIEDZANIE MUZEUM

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
2. Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
3. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia.
4. Grupy muszą posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.
5. Opiekunowie grup zobowiązani są do współpracy z pracownikami Muzeum w utrzymaniu porządku i dyscypliny w grupie.
6. Osoby niepełnoletnie mają prawo wstępu do Muzeum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, którzy ponoszą na nie pełną odpowiedzialność.
7. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się
w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
8. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
- palenia oraz używania otwartego ognia,
- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów (poza miejscami do tego przeznaczonymi),
- wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
- fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
- hałaśliwego zachowania się i biegania,
- rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji,
- poruszana się poza wyznaczonymi obszarami zwiedzania, wchodzenia na podesty, zabezpieczenie i wzmocnienia,
- dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, niszczenia oraz przemieszczania eksponatów i wyposażenia Muzeum,
- prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej.
9. Przed wejściem do Muzeum i na teren wystaw pracownicy Muzeum mają prawo skontrolować wnoszony bagaż.
10. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji. Ograniczenie to nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za zakupiony bilet.

III. ZASADY FOTOGRAFOWANIA, FILMOWANIA ORAZ CCTV


1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu, w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia kierownika Muzeum.
2. Tworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych.
3. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody kierownika Muzeum.
4. Niedozwolone jest fotografowanie ekspozycji, muzealiów i wnętrz Muzeum Humoru i Absurdu przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu.
5. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Muzeum Humoru i Absurdu, w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia kierownika Muzeum.
6. Dozwolone jest dokumentowanie imprez, spotkań i obiektów muzealnych do celów dziennikarskich, lecz wymaga okazania legitymacji dziennikarskiej i uzgodnienia z kierownikiem Muzeum.
7. Obiekty Muzeum są objęte ochroną i monitorowane za pomocą telewizji dozorowej w celach zabezpieczenia i ochrony zbiorów Muzeum oraz zabezpieczenia mienia Muzeum zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) — dalej RODO; poniżej Muzeum podaje następujące informacje:
- administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu;
- dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celach zabezpieczenia i ochrony zbiorów Muzeum oraz zabezpieczenia mienia Muzeum;
- dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednak mogą zostać przekazane na żądanie policji lub prokuratury.
Zwiedzający – na warunkach określonych przepisami prawa – ma następujące prawa do:
- informacji i dostępu do treści swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu;
- wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dotyczących zwiedzającego narusza przepisy RODO.
8. Podczas wydarzeń i imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum wykonywane są zdjęcia i filmy (rejestracja obrazu i dźwięku) rejestrujące te wydarzenia. W związku z tymi materiałami utrwalamy wizerunek uczestników i publiczności. Materiały te mogą być nieodpłatnie wykorzystane przez Muzeum na potrzeby promocji i informowania o działalności statutowej, w szczególności poprzez rozpowszechnienie ich na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Muzeum, a także udostępniane mediom zewnętrznym. Rozpowszechnianie wizerunku następuje zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
4. Zwiedzający wyrażają zgodę   na udział w spontanicznych inscenizacjach podczas zwiedzania Muzeum.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu i/lub zaleceń pracowników Muzeum.
7. Regulamin Zwiedzania wchodzi w życie z dniem ogłoszenia