MUZEUM HUMORU I ABSURDU

WIELKIE OTWARCIE - 1-5 MAJA 2024

POLITYKA PRYWATNOŚCIWypełniając obowiązek informacyjny oświadczamy, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) – w dalszej części: RODO – administratorem Państwa danych osobowych jest SPHU "STAN-MAR" Marek Łukowski, ul. Bodawska 11, 61-309 Poznań, zwana dalej Administratorem.


Dane Państwa, Administrator przetwarza w następujących celach:

- ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- oferowania Państwu produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące (partnerów), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit.b,

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w punkcie 2. Ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wskazana w punkcie 1 jest prawem nadrzędnym Administratora wobec Państwa interesów, praw i wolności i nie podlega prawu do wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:
- dla celu nr 1 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
- dla celu nr 2 okres ten ustalony jest na 5 lat od czasu ostatniej Państwa aktywności związanej z udzieloną zgodą.
- dla celu nr 3 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia

Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Państwa dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania lub umów międzynarodowych jak Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP 16/2016 mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook).


Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
Państwa dane pozyskane zostały bezpośrednio poprzez wyrażenie zgody w serwisach internetowych lub na podstawie umowy wyrażając zgodę na udostępnienie danych osobowych swoich lub dzieci.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług realizowanych przez Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Administrator podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Administrator przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Administratorowi zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie mailowo na adres folwark@folwarkuradz.pl.


Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Zainteresowanych prosimy o regularne sprawdzanie zawartości strony.